За нас

Фондация „Български криле“  е независима организация, която осъществява целите си, подчинявайки се на националното и международното право. Тя работи с нестопанските организации в страната и в чужбина, със съответните държавни органи и институции, с местните общински управи и с висши учебни заведения.
Фондацията е основана с Решение № 1/14.05.2015 г. на СГС.

Средствата за постигането на целите на фондацията са:

1. Организиране на семинари, обучения и творчески работилници, свързани с военното и авиационното дело, срещи с политици по проблемите на въоръжените сили, държавните и местните органи, имащи отношение към поддържане отбранителната способност на страната ни;

2. Организиране на авиационни фестивали, покази и изложби на авиационна и спомагателна техника с българско и чуждестранно участие;

3. Сътрудничество за социална и материална подкрепа с други сродни организации в страната и в чужбина; организиране на благотворителни инициативи за подпомагане на социално слаби бивши и настоящи служители на посочените министерства, техните семейства и семействата на загинали при изпълнение на служебния си дълг;

4. Организиране и подпомагане на обучението и преквалификацията на военнослужещи и служители от МВР и рeзерва; Набиране на средства за стипендии на ученици и студенти с професионални интереси по профила на фондацията;

5. Организиране и честване на годишнини, свързани с историята на МО, МВР, Министерство на транспорта, както и на изявени техни служители;

6. Извършване на информационна дейност чрез подпомагане издаването на: книги, списания, вестници, брошури, поддържането на уеб-сайтове в интернет, разработването на филми и т.н.;

7. Организиране на съвместни инициативи и участие в проекти със сродни юридически лица от страната и чужбина;

8. Осигуряване на стипендии и подпомагане обучението на млади хора в страната и чужбина;

9. Финансиране на проекти в областта на просветната и научно-изследователската дейност на военното дело.

10. Набиране на средства и организиране на раздаването на ежегодни награди на проявили се военнослужещи от Българската армия, служители от МВР и Министерство на транспорта;

11. Разработване и поддържане на каталог на паметниците и паметни места, свързани с проява на героизъм; организира доброволни групи за поддържането им.

12. Подкрепяне на инициативи на държавни и общински органи, обществени организации и отделни лица за разработването на нови идеи и проекти, свързани с укрепването и развитието на Българските военновъздушни сили;

13. Поддържане на връзки с органите на Министерство на отбраната, както и с други държавни и общински органи, юридически и физически лица, неправителствени организации в страната и в чужбина и с Европейската асоциация на авиационните фондации;

14. Оказване на финансова и организационна помощ на юридически и физически лица, свързани с постигане целите на Фондацията;