Изисквания към докладите

Научна конференция с международно участие

Тема: „Единно европейско въздушно пространство – предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“.

Дата, време и място на провеждане:  9 октомври 2018 г., 09:00 – 17:30 ч., Централен военен клуб, гр. София.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

 

Всеки доклад се състои от резюме и пълен текст на доклада на български език. Темата на доклада и резюмето към него се изпращат в срок до 5 октомври 2018 г.  на e-mail: bg_wingsb@abv.bg

Резюмето на доклада трябва да бъде в рамките до 150 знака, задължително предоставено на български и английски езици, както е показано по-долу.

Пълният текст на докладите се изпраща в срок до 1 ноември 2018 г. и следва да бъде с максимален обем до 10 (десет) стандартни машинописни страници, включително таблици, фигури, ключови думи, резюме, използвана литература. Отговорността за автентичността на съдържанието на докладите е на авторите. Организаторите на конференцията си запазват правото да не приемат и да не публикуват доклади, които не отговарят на тематиката на конференцията, не са подготвени съгласно изискванията и/или не са получени до определения срок. Всеки от авторите на доклади ще получи копие от електронния сборник с материали от конференцията.

Технически изисквания към оформяне на докладите:

 • Формат на страниците: А4, Тор – 2,5 см, Bottom – 2,5 см, Left – 2.5 см, Right – 2,5 см.
 • Обем: до 10 страници, включително фигури и таблиците, на български или английски език.
 • Статиите трябва да бъдат изпратени в .doc формат на MS WORD, с шрифт Times New Roman, размер 12 pt, междуредие 1,15. Страниците НЕ се номерират.
 • Заглавие на доклада, отпечатано с главни букви – 14 pt., Bold, Center; звание и научна степен, име и фамилия на автора (съавторите) – Bold, 12 pt., Center; университет (организация, фирма) – в разгънат вид – Bold, 12 pt., Center – на български език;
 • Заглавие на доклада, отпечатано с главни букви – 14 pt., Bold, Center; звание и научна степен, име и фамилия на автора (съавторите) – Bold, 12 pt., Center; университет (организация, фирма) – в разгънат вид – Bold, 12 pt., Center – на английски език;
 • Празен ред;
 • Резюме – до 150 думи на български език (TNR 11 pt Bold, justify, Single space);
 • Празен ред;

 

 • Резюме – до 150 думи на английски език (TNR 11 pt Bold, justify, Single space)/ up to 150 words;
 • Ключови думи – до 5 думи на български език (TNR 11 pt Bold, justify)
 • Ключови думи – до 5 думи на английски език/ up to 5 words (TNR 11 pt Bold, justify)
 • Основен текст: след един празен ред Justified, 12 pt, разстояние между редовете (Line Spacing) 1,15;
 • Текстът на доклада трябва да бъде структуриран в следните раздели:
 1. Увод;
 2. Теоретични предпоставки;
 3. Емпирична част/Решение на проучения проблем;
 4. Резултати и дискусия;
 5. Заключение;
 6. Литература.
 • Графиките и фигурите да бъдат създадени като Object (Insert – Object), да са номерирани и да не излизат извън рамките на текстовото поле.
 • Всяка фигура трябва да има заглавие (под фигурата, центрирано): 1) номерационно (например фиг. 1, фиг. 2 и т.н.); 2) текстово (например: Графики на скоростта);
 • Таблиците трябва да имат номерационно заглавие (Таблица 1), която се поставя горе центрирано, и да имат текстово заглавие (Напр.: Разпределение на силите).
 • Координатна система. Всяка координатна ос трябва да има мерна единица и дименсия.
 • За формулите и математическите знаци (ако има такива в текста), моля ползвайте програмата EQUATION EDITOR, която е част от MS OFFICE. Формулите трябва да бъдат номерирани в кръгли скоби, отляво на формулата. Поясненията на символите трябва да са на нов ред под самата формула и да следват последователно на един ред, отделени с точка и запетайка. Например:

(1) S = V t

където S e пътят, V – скоростта, t – времето

Формулите трябва да са написани с италик.

Терминология, символи и размери. Нужно е да се използват международно признати символи, терминология и мерни единици (SI). Съкращенията, използвани в статията, трябва да бъдат разбираеми и универсално разпознаваеми. Количествените изражения трябва да отговарят на математическите правила. Например: три хиляди трябва да бъде написано 3000, не 3.000.

– Научен апарат: цитиране на литературните източници в текста (в скоби – фамилия на автора, година, страница). В списъка на литературата в края, източниците се подреждат по азбучен ред на фамилните имена, година в скоби, заглавие, място, издателство.

Литературата трябва да бъде в края на статията. Всички литературни източници трябва да бъдат споменати.

 • В края на материала, след литературата в дясно се изписват/ At the end of the paper should be included:

3-те имена на автора/ите, научна степен и звание, организация, град, държава, E-mail, (TNR 10 pt.) на български и английски език.

Name, Academic rank and academic degree, Name of the organization, City, Country, E-mail, (TNR 10 pt)