Изисквания към докладите

Научна конференция с международно участие

Тема: „Единно европейско въздушно пространство – предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“.

Дата, време и място на провеждане:  11 октомври 2017 г., 09:00 – 17:00 ч., Централен военен клуб, гр. София.

Съорганизатори: ВВС на Република България и фондация „Български криле“.

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

Всеки доклад се състои от резюме и пълен текст на доклада на български език.

Темата на доклада и резюмето към него се изпращат до 30 септември 2017 г.  на E-mail: bg_wingsb@abv.bg.

Пълният текст на докладите се предават на техническия секретар на конференцията на хартиен и електронен носител в деня на конференцията.

 

Резюмето на доклада трябва да бъде в рамките до 150 знака, задължително предоставено на български и английски езици, както е показано по-долу.

Пълният текст на докладите следва да бъде с максимален обем до 10 (десет) стандартни машинописни страници, включително таблици, фигури, ключови думи и резюме. Отговорността за автентичността на съдържанието на докладите е на авторите. Организаторите на конференцията си запазват правото да не приемат и да не публикуват доклади,които не отговарят на тематиката на конференцията, не са подготвени съгласно изискванията и/или не са получени до определения срок. Всеки от авторите на доклади ще получи един екземпляр от електронния сборник с материали от събитието след неговото отпечатване.

Технически изисквания към оформяне на докладите:

 • Формат на страниците: А4, Тор – 2,5 см, Bottom – 2,5 см, Left – 2.5 см, Right – 2,5 см.
 • Номерация на страниците – долу, дясно. Шрифт: Times New Roman.
 • Оформянето на началната страница на доклада да съдържа следните елементи: заглавие на доклада, отпечатано с главни букви – 14 pt., Bold, Center; звание и научна степен, име и фамилия на автора (съавторите) – Bold, 12 pt., Center; университет (организация, фирма) – в разгънат вид – Bold, 12 pt., Center;
 • Основен текст: след един празен ред Justified, 12 pt, разстояние между редовете (Line Spacing), 1,5;
 • Таблици: Всяка таблица да е вмъкната на съответното място в текста, центрирана, номерирана и озаглавена отгоре на таблицата, с шрифт Bold Times New Roman 12 pt, дясно подравнен.
 • Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под фигурата – номер и наименование, Bold, центрирани. Ако е използвано изображение от външен файл – същият да е наличен във формат jpg.
 • Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до n (Footnote Text 10 pt.).

Изисквания за техническото оформление на докладите

 1. Заглавие без абревиатури:
 • Заглавие (Times New Roman – TNR Cyr 14 pt bold, center)
 • Title (Times New Roman – TNR 14 pt bold, center)

 

 1. През 1 празен ред име и фамилия на авторите:
 • Първи А. Автор1, Втори Б. Автор2, Трети В. Автор3, … (TNR  Cyr 12 pt Bold, center)
 • First A. Author1, Second B. Author2, Third C. Author3, … (TNR  12 pt Bold, center)

 

 1. Резюме / Abstract – до 150 думи на английски език (TNR 12 pt Bold, justify)
 • Summary: Limit length to 8 lines or less of text

 

 1. Ключови думи / keywords – до 5 думи на английски език (TNR 12 pt Bold, justify)
 • Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5

 

 1. Формат: Препоръчва се страниците да са форматирани на стандарт A4 (297×210 mm2) с отстояния (margins) от 25 мм от всяка страна, както и използването на текстов редактор MS Word версия 2003 или по-висока. Междуредие: 1,5.

 

 1. Фигури: Графиките и фигурите да бъдат създадени като Object (Insert – Object), да са номерирани и да не излизат извън рамките на текстовото поле.

 

 1. Научен апарат: цитиране на литературните източници в текста (в скоби – фамилия на автора, година, страница). В списъка на литературата в края, източниците се подреждат по азбучен ред на фамилните имена, година в скоби, заглавие, място, издателство.

 

 1. Максимален обем на докладите: 10 страници, включително илюстративния материал, шрифт Times New Roman 12 pt, space5.

 

 1. В края на материала, след литературата в дясно се изписват:
 • 3-те имена на автора/ите, научна степен и звание, организация, град, държава, E-mail, (TNR 10 pt.) на български и английски език.
 • Name, Academic rank and academic degree, Name of the organization, City, Country, E-mail, (TNR 10 pt)