Цели и задачи

Фондация „Български криле“ ще работи за осъществяване на следните цели:

1. Създаване, развитие и подпомагане на позитивни инициативи, свързани с образованието и любов към българската армия, нейните ВВС и България като наша родина;

2. Подкрепяне на ролята на държавните институции при вземането на управленски решения, касаещи възпитанието и/или образованието на децата в дух на, хуманност патриотизъм, съпричастност и отговорно отношение към армията и обществото като цяло;

3. Културна, просветна и научноизследователска дейност;

4. Иницииране, организиране и подпомагане на дейности, свързани с развитието и утвърждаването на авиационната идея във всички нейни аспекти;

5. Подпомагане на изяви, укрепващи обществения имидж на МО, МВР, службите и Министерството на транспорта и съобщенията, както и такива, които реално способствуват за изграждане на позитивен образ на техните служители;

6. Иницииране на благотворителни дейности за подпомагане на настоящи и бивши служители в тези министерства, техните семейства, както и семействата на загинали при изпълнение на служебния си дълг;

7. Иницииране и подпомагане както изграждането на нови, така и поддържането на вече съществуващи паметници и паметни места, свързани с проява на героизъм в името на България; подпомагане изграждането и поддържането на черкви и манастири;

8. Инициирането и подпомагането на дейности на Министерството на образованието и Министерството на младежта и спорта за изграждане у младите хора на позитивно отношение към професиите в МО, МВР и Министерство  на транспорта и особено на свързаните с авиацията и морското дело;

9. Иницииране на дейности, свързани с повишаване на социалния статус на служещите и работещи в МО, МВР и Министерство на транспорта, както и на изграждането на мрежа за социално и здравно подпомагане на бившите такива и техните семейства.

10. Постоянна работа за обединяване на усилията на всички участници и привърженици на военновъздушните сили в Република България за укрепване, развитие и издигане на техния престиж у нас и в чужбина;

11. Набиране на средства за субсидиране на мероприятия по социалната защита на бивши и настоящи служители на военновъздушните сили и техните семейства, на семействата на загинали летци, на военни инвалиди, на пострадали при изпълнение на служебния си дълг и други;

12. Подпомагане на професионалното израстване на военнослужещите от военновъздушните сили в наши и чужди учебни заведения; осигуряване на възможности за социалната реализация на излизащите в запаса и техните семейства;

13. Разпространяване и пропагандиране на авиационната идея сред младежта, с цел осигуряване на бъдещи кадри за развитието на военновъздушните сили.